رشت وب آماده ارتقا کسب وکارورشد وپویایی هرچه بیشترکسب وکارهای گیلانی است ازاین روکلیه خدمات خود را به صورت تخصصی با استفاده ازکارشناسان مجرب و بومی گیلانی به کارگرفته وبا تکیه برتجارت الکترونیک برای پیشبرد کسب وکارهای سنتی به آنلاین  و تحت وب و نرم افزار می کوشد.