توضیحی مختصر

دیجیتال مارکتینگ :به طورمختصر وساده می توان گفت دیجیتال مارکتینگ یابازاریابی دیجیتال به تمامی روش ها وفنونی که از وسیله های الکترونی وبستراینترنت استفاده می کنندمی توان جزوی ازدیجیتال مارکتینگ نام برد .
دربازاریابی سنتی برای دستیابی به مشتریان ومخاطبان کارهایی انجام می شود همانندتبلیغات …مقایسه یک نوع تبلیغ سنتی وآنلاین :روزنامه و وب سایت شماباتبلیغ در روزنامه هرگزبه تعدادمخاطبانی که آن روزنامه راگرفته وخوانده اند وآیابه آگهی شما توجه کرده اند دسترسی نخواهید پیداکرد ولی دروب سایت تعداد نفراتی که ازمحصول خاص یا ازصفحه ای خاص بازدیدکردند یاحتی ازچه کشورهایی واردسایت شما شدند باکامپیوتر یاموبایل وامکانات دیگر همه قابل ارزیابی وبررسی هست پس شمابادرنظرگرفتن فاکتورهایی می توانید بر روی محصول خاص یا برندتان مانور خاصی دهید این مثال نمونه ای کوچک از دیجیتال مارکتینگ بود.
چندنمونه دیگرازکارایی دیجیتال مارکتینگ می توان مواردزیر رانام برد:
بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو(seo) ،شبکه های اجتماعی ،ایمیل مارکتینگ ،بازاریابی عصبی و…می باشد.
برای پیشرفت درحوزه کاریتان بی شک درحال حاضر باید وابسته به دنیای آنلاین ودیجیتال مارکتینگ باشید .
برای اطلاعات بیشترباما گفت وگوکنید .

تیزرهای تبلیغاتی

موشن گرافیک:معرفی کسب وکارتان به وسیله یک ویدیو کوتاه با اهداف مشخص درساخت ویدیو بهترین تعریف برای تبلیغ کسب وکار می باشد.

تبلیغات وتیزرهای محیطی:
شایدیاحتما تبلیغات برروی پل های هوایی عابرپیاده ،استندها،بیلبوردها رادرشهرواطراف مشاهده کرده اید یکی ازراه های معرفی خودتان انتخاب مکان های مناسب واستفاده ازاین نوع تبلیغ می باشد.
کسب وکارتان رابه ما بسپارید.

تبلیغات وتیزرهای صداوسیما :تبلیغات درصداوسیما یکی ازراهکارهای دیده شدن است ویکی ازجاهایی که مخاطبانتان (مشتریان آینده تان) آنجاهستندرسانه ملی واستانی است تبلیغ تلویزیونی یعنی مشاهده کسب وکارشما توسط عده ای زیادازمخاطبان.
برای اطلاعات بیشترباماگفت وگو کنید.